HOME ISSUES ABOUT SUBMISSIONS ORDER CONTACT
Home / Issues / Volume 3, Number 1 (Fall 2010) / Masthead
VOLUME 3, NUMBER 1 (Fall 2010)
PDF masthead

3rd Board of Editors (2010-2011)

Editors-in-Chief
Vicky Liu
Jina Kim
Chief Articles Editor
Business Editor
Chief Managing Editor
Burnston Fan
ZHUO Yunong
FENG Yitian
Marketing Director
IT & Layout Editor
Admin. Editor
Colin Chan
Anya Kreimerzak
DU Meng
Symposium Editor
China Law Update Director
ZUO Han
HUANG Jiansi
Articles Editors
Thomas Carsten Bork
Evan George
Marcus Leung
Sunny Pong
Jason Tsoukas
Joanne Yu
Winnie Lin
Associate Articles Editor
Sally Lam
Managing Editors
JIN Yitian
Michelle Vickers
ZHANG Fan
ZHONG Xueting
ZHOU Ying
China Law Update Editors
LI Jingyuan
RAO Weijia
ZHANG Shuxin
Marketing Editors
HUANG XIAO
LI Tingjie
Carmen Mak
Charmaine Tam
Christina Kim
ZHANG Xue
Associate Managing Editors
James Bates
HU Junjun
JIANG Wenqing
TSUNG Tang Lee
MAO Liqing
Miguel Antonia Wong
YANG Beichen
ZHANG Xiaomeng
ZHANG Xin
Daria Zvegintseva
Advisory Board
Prof. CHANG Wejen
Prof. CHEN Weizuo
Prof. Jerome A. Cohen
Prof. CUI Guobin
Prof. FENG Xiang
Prof. WANG Tze-chien
Prof. WANG Zhenmin
Special Advisors
Carlton J. Willey
Kevin B. Goldstein

Copyright © 1999-2016 Tsinghua China Law Review. All Rights Reserved.